วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สรุปการใช้โปรแกรม SPSS (กิจกรรมที่ 3)

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS
การเปิดใช้โปรแกรม
คลิก Start  All Programs  SPSS for Windows  SPSS 11.5 for Windows
หรือ Double Click ไอคอนบนหน้าจอ Windows

เมื่อเข้ามาสู่ด้านหน้าของโปรแกรม SPSS ให้ดำเนินการดังนี้
1. กำหนดค่าตัวแปรใน variable view
1.1 ช่องเซลล์ name พิมพ์ชื่อ ตัวแปรแรก ก็คือ เพศ ส่วนช่องเซลล์ต่อมาพิมพ์ข้อคำถามตามแบบสอบถามที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนข้อในแต่ละข้อ เช่นข้อที่ 1 แทน a1 ข้อที่ 2 แทน a2 ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้าย
1.2 ช่องเซลล์ width ให้ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
1.3 ช่องเซลล์ decimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการส่วนใหญ่ที่ใช้คือทศนิยม 2 ตำแหน่ง
1.4 ช่องเซลล์ value ให้ระบุค่าของตัวแปรโดยใช้ตัวเลขแทน เช่น เพศมีอยู่ 2 เพศ ให้ 1 แทน เพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง ส่วนข้อคำถามให้ระบุตามค่าที่ได้กำหนดไว้ในแบบสอบถาม คือ 1 แทน น้อยที่สุด 2 แทน น้อย 3 แทน ปานกลาง 4 แทน มาก และ 5 แทน มากที่สุด เพื่อง่ายในการคีย์ข้อมูลลงไปวิเคราะห์
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด (20 ชุด) โดยที่ข้อมูลที่คีย์ลงไปนั้นตัวเลขที่ใส่ลงไปต้องเป็นเลข 1-5 เท่านั้น ถ้ามีตัวเลขอื่นแสดงว่าคีย์ลงไปผิด จะต้องคีย์ลงไปใหม่เพราะตอนเรากำหนดค่าตัวแปรนั้นเรากำหนดตัวเลขเป็น 1-5 เท่านั้น
3.เมื่อคีย์ข้อมูลลงไปครบทุกฉบับแล้ว ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
-เลือก transform  compute  sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok เป็นการวิเคราะห์ผลรวม ของข้อคำถามในแต่ละด้าน
-เลือก analyzedescriptive statistic frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2,...d3
แล้วคลิก ok จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปความถี่ ค่าเฉลี่ย
-เลือก analyzedescriptive statistic descriptive statistic จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปของ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
-การบันทึกแฟ้มข้อมูล เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเก็บไว้ใช้ โดยเลือก เมนู File เลือก Save as เลือก Drive ที่ต้องการ แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล คลืก OK โปรแกรมจะบันทึก ไฟล์ ซึ่งมีนามสกุล .sav ให้โดยอัตโนมัติ
-การปิดโปรแกรม เลือกเมนู Flie เลือก Exit โปรแกรมก็จะถูกปิดลง

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์
1. ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย 12 คน ร้อยละ 60 เพศหญิง 8 คน ร้อยละ 40
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38
ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .32
ด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .28
ผลรวมของทุกด้าน ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .17

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น